{ "total": 403, "stores": [ { "name": "Premium Housewares - Pasteur Quận 1", "web_address": "77 Pasteur, Quận 1, Hồ Chí Minh.", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3919.471500472452!2d106.700481!3d10.775154!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f477a25e76d%3A0xd1ad09aab17744ca!2zNzcgUGFzdGV1ciwgQuG6v24gTmdow6ksIFF14bqtbiAxLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613639023424!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN1", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Premium Housewares - Lê Duẩn Quận 1", "web_address": "34 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh.", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.3954738103453!2d106.6936237853146!3d10.780992231712018!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f37b5f99651%3A0x7d71ec18cbf6c0fc!2zMzQgxJAuIEzDqiBEdeG6qW4sIELhur9uIE5naMOpLCBRdeG6rW4gMSwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680681047071!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN1", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Premium Housewares - Estella", "web_address": "Estella Place, 88 Song Hành,TP.Thủ Đức, Hồ Chí Minh ", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1237437670925!2d106.74585477589868!3d10.801833408722814!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317527b2c4c4a0f7%3A0x2af9b547f2997a3e!2sEstella%20Place%20(Shopping%20Mall)!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680681434816!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTHUDUC", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Premium Housewares - Vũng Tàu", "web_address": "228-230 Ba Cu, TP.Vũng Tàu", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.8579327323655!2d107.08038491530108!3d10.353242569691723!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31756fea3236aaab%3A0xbeb17d3b71aaa44c!2zMjI4IEJhIEN1LCBQaMaw4budbmcgMywgVGjDoG5oIHBo4buRIFbFqW5nIFThuqd1LCBCw6AgUuG7i2EgLSBWxaluZyBUw6B1LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680681553762!5m2!1svi!2s", "district_code": "THANHPHOVUNGTAU", "province_code": "VUNGTAU" }, { "name": "Premium Housewares - Hàm Long Hoàn Kiếm", "web_address": "04 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.35217743379!2d105.8548156!3d21.01859!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abf282fc1995%3A0x47c897292ce644a!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgROG7pW5nIEPhu6UgTmjDoCBC4bq_cCBDYW8gQ-G6pXAgUHJlbWl1bSBIb3VzZSBXYWxzZXM!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680761910931!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHOANKIEM", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Premium Housewares - Cầu Giấy", "web_address": "130 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.030125005951!2d105.82242641420206!3d21.03148059306297!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab74954b82c7%3A0xf44c6c6fc197f20a!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgROG7pW5nIEPhu6UgQuG6v3AgQ2FvIEPhuqVwIERyZW1pdW0gSG91c2V3YXJlcw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680762010890!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANCAUGIAY", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Premium Housewares - Phố Huế Hoàn Kiếm", "web_address": "08 Phố Huế, Hoàn Kiếm, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.3271483662734!2d105.84961271420185!3d21.01959209346877!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab92b02280f9%3A0x18a37a6d409f7ef9!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgROG7pW5nIEPhu6UgTmjDoCBC4bq_cCBLaGFuZyBUcmFuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680762261007!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHOANKIEM", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Premium Housewares - TTTM Lotter Ba Đình", "web_address": "TTTM Lotte, Ba Đình, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.0126286451423!2d105.81023811420194!3d21.03218069303902!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab6c93b61439%3A0x6a6bc262254f572f!2zTE9UVEUgTWFydCBIw6AgTuG7mWkgQ2VudGVy!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680762415556!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANBADINH", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Annam Gourmet - Bến Nghé", "web_address": "16-18 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.472830170256!2d106.7007422140709!3d10.775051862167208!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f4672913e83%3A0x717f161fb6b3a84f!2sAnnam%20Gourmet!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680762495379!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN1", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Annam Gourmet - Bến Thành", "web_address": "Saigon Center, 65 Lê Lợi, Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.495792630384!2d106.6966781269531!3d10.773287899999993!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752fefd55d80f9%3A0x5ecb3d45ed3ade61!2sAnnam%20Gourmet!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680762567223!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN1", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Annam Gourmet - Thảo Điền", "web_address": "41A Thảo Điền, Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.0833784678002!2d106.73419141407105!3d10.804925961623255!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317526176999feed%3A0x6ef3508009a793a2!2sAnnam%20Gourmet!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680762761438!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN2", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Annam Gourmet - Estella", "web_address": "Estella Place, 88 Song Hành, An Phú, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1255143017656!2d106.74403991449597!3d10.80169774069318!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175276236d9a697%3A0x1c090b154ef137d4!2sAnnam%20Gourmet%20Market%20-%20Estella!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680762802885!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN2", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Annam Gourmet - Thảo Điền 2", "web_address": "Tòa nhà Q2, 21 Võ Trường Toản, Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.087503556166!2d106.74497021407106!3d10.804609961629062!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175278360a967ff%3A0xd860224facfdb8f7!2sAnnam%20Gourmet!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680762936822!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN2", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Annam Gourmet - Tân Phong", "web_address": "Riverpark Premier, 64-70 Nguyễn Đức Cảnh, Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.1239833924355!2d106.70628801407047!3d10.724919463076764!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f93b4b1a191%3A0x78286e296e725b!2sAnnam%20Gourmet%20Riverpark%20Premier!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680763682895!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN7", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Annam Gourmet - Nguyễn Lương Bằng", "web_address": "51-73 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31360.987000853584!2d106.69096702328493!3d10.724966403167418!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752541b7b84447%3A0x19c670da2b93afee!2sAnnam%20Gourmet%20Ascentia!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680763834138!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN7", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Annam Gourmet - Vincom Plaza Long Biên", "web_address": "Vincom Plaza Long Biên, Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.544459998014!2d105.91259191562776!3d21.050905754158784!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a951af3bbe21%3A0xe53e82425aa86c0d!2sAnnam%20Gourmet!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680763879300!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANLONGBIEN", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Annam Gourmet - Times City", "web_address": "Lô Đ4-2, Tầng B1, TTTM Vincom Mega Mall Times City, 458 Phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.9326102451932!2d105.86636871420139!3d20.995338294295983!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad3debd5b591%3A0xe0491a23c1c5bcca!2sAnnam%20Gourmet!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680763974382!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHAIBATRUNG", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Annam Gourmet - Smartcity", "web_address": "L1 28 - 30 & L1 28B tầng 1 TTTM Vincom Mega Mall Smartcity, Tây Mỗ - Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59596.83103602574!2d105.77649164776258!3d21.000575000783613!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313453c0099fb813%3A0x28e564630743e2f1!2sAnnam%20Gourmet!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680764022599!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANNAMTULIEM", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Annam Gourmet - Quảng An", "web_address": "51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.213031573715!2d105.82587011420266!3d21.06415209194675!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aaf88d1cbee3%3A0x59f976819fa097f6!2sAnnam%20Gourmet!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680764074145!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTAYHO", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Le Square", "web_address": "186 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.9307474174852!2d106.72659651407108!3d10.816611761410128!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752624284e3105%3A0xd077c108f8a82159!2sLe%20Square%20Epicier%20Fin!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680764121387!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN2", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Sài Gòn Bếp", "web_address": "414 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.549638644769!2d106.6670406140708!3d10.769150362274466!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f774b339df7%3A0xaa6354740e7cf727!2zQuG6v3AgVGjDoWkgU8ahbiBTw6BpIEfDsm4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680764200651!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN10", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Kim Home", "web_address": "94 Xuân Thuỷ, Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.0991004335956!2d106.73076801449619!3d10.803721540652601!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317527bb24d7bc43%3A0x156ffe60b6ca1b72!2sKim%20Home!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680764240714!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN2", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Diamond - G", "web_address": "QL 1, Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m16!1m12!1m3!1d4659.964199445105!2d106.61900958524838!3d10.845922884362714!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!2m1!1zUUwxQSwgVHJ1bmcgTeG7uSBUw6J5LCBRdeG6rW4gMTIsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680764626568!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN12", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Ahaya", "web_address": "404 - 406 Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d125393.44009539037!2d106.5515710760376!3d10.846089830263233!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528cc927bcd95%3A0x2715d274b1d7f625!2zQWhheWEudm4gLSBHaWEgZOG7pW5nIGdpYSDEkcOsbmggY2FvIGPhuqVw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680764669444!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANBINHTAN", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Nam An Market - Thảo Điền", "web_address": "21 Thảo Điền, Thảo Điền, TP.Thủ Đức, Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1052899503343!2d106.73334421449606!3d10.803247340662118!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752610d2f4738d%3A0x4dea2e49cea9522!2sNam%20An%20Market%20-%2021%20Thao%20Dien!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680764716260!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN2", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Nam An Market - Tân Bình", "web_address": "303 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.161296378519!2d106.66731581407096!3d10.798955561732072!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175292ed86c5841%3A0x2cf075173af4f8a9!2sNam%20An%20Market%20-%20303%20Nguyen%20Van%20Troi!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680764770940!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTANBINH", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Nam An Market - Mai Chí Thọ", "web_address": "17 Mai Chí Thọ, An Khánh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.4023990067485!2d106.7331204140709!3d10.780460562068834!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317525f93fe20ca5%3A0xa9ef4ec1ab31bdb1!2sNam%20An%20Market%20-%20Th%E1%BB%A7%20Thi%C3%AAm!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680764816211!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN2", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Nam An Market - Nguyễn Lương Bằng", "web_address": "196 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.2302401417564!2d106.7245103144898!3d10.716716742393777!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317525194f95a615%3A0x5426b7843dd8f79f!2zTmFtIEFuIE1hcmtldCBQaMO6IE3hu7kgSMawbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680764859365!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN7", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Nam An Market - Nguyễn Thị Minh Khai", "web_address": "06 Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.2920886936768!2d106.70132731407095!3d10.788926361914786!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f924df6f107%3A0xf1e1f557c40ac919!2sNam%20An%20Market%20-%2006%20Nguyen%20Thi%20Minh%20Khai!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680764894719!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN1", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Aeonmall Hà Đông", "web_address": "Aeon Mall Hà Đông, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.073049821646!2d105.74952821420129!3d20.98970869448783!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7bee9f7757%3A0x4ebf8ccfc24ec4ae!2zQWVvbiBNYWxsIEjDoCDEkMO0bmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680764934888!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHADONG", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Aeonmall Hải Phòng Lê Chân", "web_address": "10 Võ Nguyên Giáp, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.968987418425!2d106.67816781559583!3d20.832958761893916!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7115f37d12fb%3A0xad7a0c64ee9d474c!2zQUVPTiBNQUxMIEzDqiBDaMOibiAtIEjhuqNpIFBow7JuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680764976165!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANLECHAN", "province_code": "HAIPHONG" }, { "name": "Aeonmall Tân Phú Celadon", "web_address": "30 Đ. Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.126761641766!2d106.61535011407102!3d10.801602161683876!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752b9535b60699%3A0x4737f3be8bd41d5b!2zw4ZPTiBNQUxMIFTDom4gUGjDuiBDZWxhZG9u!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680764998163!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTANPHU", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Aeon Mall Bình Tân", "web_address": "Số 1 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.892667865402!2d106.6097422140706!3d10.742754962753608!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752dcece7b50db%3A0xf53f7643a9134531!2sAeon%20Mall!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680765047382!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANBINHTAN", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Bếp Xanh - Tân Bình", "web_address": "328 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.176254137688!2d106.65588731407105!3d10.797809061753009!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175298e2d51dad3%3A0x784805db05046a9c!2zQuG6v3AgWEFOSCAtIFNob3dyb29tIELhur9wIMSQaeG7h24gVOG7qyAmIFRoaeG6v3QgQuG7iyBC4bq_cA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680765096088!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTANBINH", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Bếp Xanh - Quận 7", "web_address": "251 Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.9553111880236!2d106.71483371407058!3d10.737927762841121!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752fb27c300a1f%3A0x2a0939bbe5af3a4d!2zQuG6v3AgWEFOSCBOYW0gU8OgaSBHw7JuIHwgU2hvd3Jvb20gVGhp4bq_dCBC4buLIE5ow6AgQuG6v3A!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680765136950!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN7", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Bếp Xanh - Gò Vấp", "web_address": "616 Phan Văn Trị, Phường 7, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31349.1092708567!2d106.63996057349264!3d10.83894005609451!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529c26406f829%3A0x262847164c95c7b9!2zQuG6v3AgWEFOSCBHw7IgVuG6pXAgfCBTaG93cm9vbSBUaGnhur90IELhu4sgTmjDoCBC4bq_cCAtIFRoaeG6v3QgQuG7iyBW4buHIFNpbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680765180288!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANGOVAP", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Bếp Lê Phan - Phú Nhuận", "web_address": "72/6 Trương Quốc Dung, Phường 10, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31349.1092708567!2d106.63996057349264!3d10.83894005609451!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175299edeba73bd%3A0x4790662654901a00!2zQuG6v3AgTMOqIFBoYW4gLSBI4buHIFRo4buRbmcgU2hvd3Jvb20gVGhp4bq_dCBC4buLIE5ow6AgQuG6v3AgQ2jDonUgw4J1!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680765226282!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANPHUNHUAN", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Bếp Lê Phan - Vũng Tàu", "web_address": "310 Tòa CC DII-I, TTCL, Phường 10, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.5527578377923!2d107.11102281406785!3d10.377599669267754!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317571d29dba7981%3A0xb99fe0de8810e38d!2zQuG6v3AgTMOqIFBoYW4gLSBI4buHIFRo4buRbmcgU2hvd3Jvb20gVGhp4bq_dCBC4buLIE5ow6AgQuG6v3AgQ2jDonUgw4J1!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680765274297!5m2!1svi!2s", "district_code": "THANHPHOVUNGTAU", "province_code": "VUNGTAU" }, { "name": "Bếp Lê Phan - Hà Nội", "web_address": "15-LK 22, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.406070774217!2d105.76285761420111!3d20.976353594942903!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134538a4e56a5cd%3A0x80552d7ba4484aaf!2zQuG6v3AgTMOqIFBoYW4gLSBI4buHIFRo4buRbmcgU2hvd3Jvb20gVGhp4bq_dCBC4buLIE5ow6AgQuG6v3AgQ2jDonUgw4J1!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680765316313!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHADONG", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Bếp Lê Phan - Hải Phòng", "web_address": "80 Núi Thành, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Hải Phòng", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.869321627687!2d108.22604921412459!3d16.02031674500391!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314219e197ddb34b%3A0xae41de3dc618d988!2zQuG6v3AgTMOqIFBoYW4gLSBI4buHIFRo4buRbmcgU2hvd3Jvb20gVGhp4bq_dCBC4buLIE5ow6AgQuG6v3AgQ2jDonUgw4J1!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680765355355!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHAICHAU", "province_code": "HAIPHONG" }, { "name": "Bếp Lê Phan - Nghệ An", "web_address": "216 Hà Huy Tập, P. Hà Huy Tập, TP. Vinh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.2894545987965!2d105.67247971530107!3d18.69585483403705!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139cf3e40418f71%3A0xb48caa6a334ce83f!2zQuG6v3AgTMOqIFBoYW4gLSBI4buHIFRo4buRbmcgU2hvd3Jvb20gVGhp4bq_dCBC4buLIE5ow6AgQuG6v3AgQ2jDonUgw4J1!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680765447402!5m2!1svi!2s", "district_code": "THANHPHOVINH", "province_code": "NGHEAN" }, { "name": "Ace Home Center - Sư Vạn Hạnh", "web_address": "Lầu 4 TTTM Vạn Hạnh Mall, 11 Sư Vạn Hạnh,, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.7160207761635!2d106.7670813140713!3d10.833030661110325!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752fbcba08f3e5%3A0xb5c276c55c3103ec!2sACE%20Home%20Center%20Vi%E1%BB%87t%20Nam!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680765504817!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN10", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Ace Home Center - Estella", "web_address": "Tầng 3, Estella Place, Số 88, Song Hành, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d62705.98292982604!2d106.68250143125!3d10.80181890000001!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317527ff090c4685%3A0xa5acdbe7cb5a0d7b!2sACE%20Home%20Center!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680765551200!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUAN2", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "GoFood - Tây Hồ", "web_address": "413 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29787.30481445735!2d105.79831813195271!3d21.056156753235342!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab64a57b2819%3A0x84238da1b6c6e6f6!2zR09GT09ELlZOIC0gQ8OhIGjhu5NpLCB0aOG7i3Qgbmjhuq1wIGto4bqpdQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680765627137!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTAYHO", "province_code": "HANOI" }, { "name": "GoFood - Cầu Giấy", "web_address": "161 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29795.434168752592!2d105.76156691562502!3d21.015503100000007!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab583283394f%3A0xbe9617fb035672e6!2zR09GT09ELlZOIC0gQ8OhIGjhu5NpLCB0aOG7i3Qgbmjhuq1wIGto4bqpdQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680765748188!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANCAUGIAY", "province_code": "HANOI" }, { "name": "GoFood - Hà Đông", "web_address": "04-LK6C Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.19947105211!2d105.78508271420122!3d20.98463979466056!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135add280721059%3A0xfc3b7d4e0d3da71f!2sGofood.vn!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680765804119!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHADONG", "province_code": "HANOI" }, { "name": "GoFood - Đống Đa", "web_address": "23 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59593.641550831475!2d105.79380569779974!3d21.00856139538665!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab6ded2a897f%3A0xed9c16d6af79413a!2sGofood.vn!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680765915385!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANDONGDA", "province_code": "HANOI" }, { "name": "GoFood - Hai Bà Trưng", "web_address": "48 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59593.51924993194!2d105.79380559262187!3d21.00886757620532!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abf3df64a76d%3A0x602795fa6c735afb!2sGofood.vn!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680766027622!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHAIBATRUNG", "province_code": "HANOI" }, { "name": "GoFood - Gia Lâm", "web_address": "205A Ngọc Lâm, Gia Lâm, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59593.45809896798!2d105.79380554003298!3d21.00902066630424!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab1c919a2a41%3A0xa27469f6c0feb3d9!2zR09GT09ELlZOIC0gQ8OhIGjhu5NpLCB0aOG7i3Qgbmjhuq1wIGto4bqpdQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680766135099!5m2!1svi!2s", "district_code": "HUYENGIALAM", "province_code": "HANOI" }, { "name": "GoFood - Hàm Nghi Nam Từ Liêm", "web_address": "CT1A DN2, Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.9809833362774!2d105.76625691420203!3d21.03344689299579!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313455a013630697%3A0xe93537ea21130343!2zR09GT09ELlZOIC0gQ8OhIGjhu5NpLCB0aOG7i3Qgbmjhuq1wIGto4bqpdQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680766210227!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANNAMTULIEM", "province_code": "HANOI" }, { "name": "GoFood - Ba Đình", "web_address": "221 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.935146647796!2d105.81983501420213!3d21.035280792933182!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab0bb770a66d%3A0x2dbbca1f39252447!2zR09GT09ELlZOIC0gQ8OhIGjhu5NpLCB0aOG7i3Qgbmjhuq1wIGto4bqpdQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680766274849!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANBADINH", "province_code": "HANOI" }, { "name": "D04-41 An Phú Shop Villa - Hà Đông", "web_address": "Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.2638638633166!2d105.75004771420117!3d20.982057494748638!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31345310af33298b%3A0xdee2ed87d46ad5f5!2zQW4gUGjDuiBTaG9wIFZpbGxhLCBExrDGoW5nIE7hu5lpLCBIw6AgxJDDtG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680766336634!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHADONG", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Gofood Sài Gòn - Thủ Đức", "web_address": "111 Đường B Trưng Trắc, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức,, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31351.036311751297!2d106.7021472734836!3d10.820529609484526!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317527e9e5ad117f%3A0x7ca69bdcbc3f5ef2!2zR09GT09ELlZOIC0gQ8OhIGjhu5NpLCB0aOG7i3Qgbmjhuq1wIGto4bqpdQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680766386553!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTHUDUC", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Gofood Sài Gòn - Bình Thạnh", "web_address": "127B - A3 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1566567407376!2d106.69396761407093!3d10.79931116172566!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529750b1b1adb%3A0xb940669b7e774ce6!2zR09GT09ELlZOIC0gQ8OhIGjhu5NpLCB0aOG7i3Qgbmjhuq1wIGto4bqpdQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680766428847!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANBINHTHANH", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "TTG Showroom 1", "web_address": "60 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14913.337521827543!2d106.66708301784071!3d20.858568378953322!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7b1008b0b4e5%3A0x6df6ae640e58980d!2zVFRHIEJvc2NoIEjhuqNpIFBow7JuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680766483191!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHONGBANG", "province_code": "HAIPHONG" }, { "name": "TTG Showroom 2", "web_address": "Số 8 đường 02 Waterfront City, Lê Chân, Hải Phòng", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.2348601439908!2d106.69119361419835!3d20.822220500174588!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7199712ba2c5%3A0x5d27838ee9eea069!2zTuG7mWkgdGjhuqV0IGjhuqNpIHBow7JuZyBUVEcgSW50ZXJpb3I!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680766547096!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANLECHAN", "province_code": "HAIPHONG" }, { "name": "TTG Showroom Hà Nội", "web_address": "132 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.481611586068!2d105.80089001562813!3d21.053418254069207!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab21e41d9d35%3A0x3b483dd42b604d96!2zMTMyIMSQLiBWw7UgQ2jDrSBDw7RuZywgWHXDom4gTGEsIFTDonkgSOG7kywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680766776457!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTAYHO", "province_code": "HANOI" }, { "name": "TTG Showroom Quảng Ninh", "web_address": "Số 558 Ngõ 9, Đường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m12!1m3!1d391.6235985516638!2d107.09469635390707!3d20.96164699442174!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680767073173!5m2!1svi!2s", "district_code": "THANHPHOHALONG", "province_code": "QUANGNINH" }, { "name": "Showroom Linh Việt 1", "web_address": "B5.24 Vinhomes Botanica Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.871930298962!2d105.75982661420223!3d21.03780979284688!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313455fb5db9d091%3A0x33596bcd3d150971!2sB10-11%20Vinhomes%20Gardenia!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680767150162!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANNAMTULIEM", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Showroom Linh Việt 2", "web_address": "Tầng 5, số 201, Phố Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.5918994306694!2d105.84697091420165!3d21.008989893830446!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab8a6684e9cd%3A0x966156f08606ea4c!2zMjAxIFAuIELDoCBUcmnhu4d1LCBMw6ogxJDhuqFpIEjDoG5oLCBIYWkgQsOgIFRyxrBuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680767198078!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHAIBATRUNG", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Takahana Showroom 1", "web_address": "B2-R5-11,TTTM Royal City,72 Nguyễn Trãi,, Thanh Xuân, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7986707022537!2d105.81378231420156!3d21.000705994113037!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac9b3f23b42b%3A0x49fa01aaa06d239b!2sVinhomes%20Royal%20City!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680767274657!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTHANHXUAN", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Takahana Showroom 2", "web_address": "T358 TTTM Aeon Mall, Hà Đông, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.0730507732396!2d105.74748971561873!3d20.98970865633776!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7bee9f7757%3A0x4ebf8ccfc24ec4ae!2zQWVvbiBNYWxsIEjDoCDEkMO0bmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680767307574!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHADONG", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Bếp Royal", "web_address": "346 Kim Ngưu , Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8862789516024!2d105.85962701420137!3d20.99719519423264!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac0fa91c7a61%3A0x71982c366e73134a!2zQuG6v3AgUm95YWw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680767347858!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHAIBATRUNG", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Ahayta", "web_address": "330 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.931059315688!2d105.7969499156196!3d20.99540045613539!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acbc22a645d7%3A0x2ac5ef58dc0b050d!2zMzMwIE5ndXnhu4VuIEh1eSBUxrDhu59uZywgVGhhbmggWHXDom4gVHJ1bmcsIFRoYW5oIFh1w6JuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680767392371!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANTHANHXUAN", "province_code": "HANOI" }, { "name": "Havyshop", "web_address": "268/23/30 Đường Trục, Phường 13, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.707089372491!2d106.69972051407127!3d10.833713061097846!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175295819eead61%3A0x540870bfccc11f54!2zMjY4LzIzLzI4IMSQLiDEkOG6t25nIFRodeG7syBUcsOibSwgUGjGsOG7nW5nIDEzLCBCw6xuaCBUaOG6oW5oLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680767435210!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANBINHTHANH", "province_code": "HOCHIMINH" }, { "name": "Allyco", "web_address": "16B/81 Đoàn Kết, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.7483082147282!2d106.7129480141986!3d20.841867699509685!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7aae292dbd53%3A0x42eae5db33d99124!2zUlBXOCtGRzUsIDE2IMSQb8OgbiBL4bq_dCwgxJDhurFuZyBI4bqjaSwgSOG6o2kgQW4sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680767482365!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHAIAN", "province_code": "HAIPHONG" }, { "name": "Poggenpohl", "web_address": "Căn RD3, tòa D2, Dự án Rừng Cọ, EcoPark, Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7451.498041069252!2d105.92855768938878!3d20.96259183003271!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135afa0ad5bc4c9%3A0xe0c76f8da7003046!2sECOPARK!5e0!3m2!1svi!2s!4v1680767541387!5m2!1svi!2s", "district_code": "HUYENVANGIANG", "province_code": "HUNGYEN" } ]}